Komunikaty dotyczące emisji obligacji przychodowychOgłoszenie Nr 1/2017 w sprawie przeprowadzenia emisji obligacji przychodowych przez emitenta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w kamieniu Pomorskim.

Na podstawie art. 25. ust 5. ustawy o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238 ze zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, jako emitent, zawiadamia o emisji obligacji przychodowych w ilości 466 sztuk po 10.000 zł. każda, w ramach serii nr 1 (KP1201241), transzy nr 1, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.660.000 zł.

Całkowita wartość obligacji przychodowych, emitowanych w ramach serii nr 1 (KP1201241), wyniesie docelowo 21.400.000,00 zł.

Obligacje przychodowe, w ramach ww. emisji, zostaną przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć:

 1. Spłata kredytów BGK (saldo na 28.02.2017r.): kredyt unijny uzupełniający 12/0076, kredyt inwestycyjny z EBI 13/3054 i z BGK 14/0599, kredyt unijny uzupełniający 14/0733 (13-3053), kredyt inwestycyjny z EBI 15/1112;
 2. Budowa sieci wodociągowej Niemica – Benice – Śniatowo;
 3. Zakup i montaż wodomierzy do odczytu radiowego, wraz z systemem odczytu i monitoringu strat sprzedaży wody;
 4. Budowa zbiornika retencyjnego i wymiana 4 szt. pomp w SUW Kamień Pomorski oraz zestawu hydroforowego podnoszącego ciśnienie w sieci dla miejscowości: Wrzosowo, Strzeżewo, Strzeżewko, Chrząstowo (po przyłączeniu) i Łukęcin;
 5. Budowa sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania wody w Borzysławiu do Stawna;
 6. Budowa sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Mokrawicy do Wrzosowa;
 7. Budowa sieci rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzosowie, likwidacja przeciążonej oczyszczalni ścieków;
 8. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (osiedle Chopina – ul. Żółcińska);
 9. Budowa oczyszczalni ścieków w Benicach (przebudowa osadnika Imhoffa);
 10. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rekowie;
 11. Budowa sieci wodociągowej Trzebieszewo – Borucin;
 12. Spięcie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm z rurociągiem 150 mm w miejscowości Strzeżewo i zaopatrzenie w wodę miejscowości Chrząstowo;
 13. Rozbudowa ujęcia i budowa SUW w Łukęcinie dla kompleksu działek 537/1-94 oraz przejęcie sieci kanalizacyjnych;
 14. Przeniesienie siedziby i bazy sprzętowej na teren oczyszczalni ścieków w Mokrawicy. Zadanie obejmuje:
  1. budowę PSZOK,
  2. budowę bazy transportowej pojazdów do odbierania odpadów i pojazdów wod.-kan.,
  3. budowę obiektu administracji, z zapleczem socjalnym i zarządzania infrastrukturą PGK
 15. Budowa nowego lokalu usługowego zakładu pogrzebowego oraz remont obiektu przy ul. Dziwnowskiej w Kamieniu Pomorskim
 16. Program PPP "przebudowa dróg lokalnych ul. M. Kopernika o długości ok. 460 m, J. Kilińskiego o długości ok. 120 m, oraz przebudowa ciągów pieszych w ciągu ul. Mieszka I, Budowa parkingu miejskiego na działce nr 1/3 i nr 1/10 w Kamieniu Pomorskim.

Adrian Guranowski
Prezes Zarządu