Nieodłącznym elementem zarządzania Spółką jest dbałość o jakość świadczonych usług, a także bezpieczeństwo i higienę pracy w poszanowaniu środowiska naturalnego. Rozpoczęte w 2006 roku starania o wdrożenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO, w kolejnych latach przynosiły wymierne efekty.

Od października 2006 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2008 wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestrów Statków S.A.

System wdrożony został w obrębie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Wydział Oczyszczalni Ścieków i dotyczy:

  • oczyszczania ścieków,
  • gospodarki osadami ściekowymi,
  • prowadzenia badań fizykochemicznych wody i ścieków.


Dzięki towarzyszącym procesowi certyfikacji licznym szkoleniom, nasza kadra sukcesywnie doskonali swoją wiedzę dotyczącą zagadnień jakości i wymogów klientów.


Spółka pomyślnie przechodzi rokroczne audity dzięki udokumentowanym procedurom, ujednoliconym formularzom oraz wdrożonej Polityce Jakości, którą znają i stosują wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa.


W grudniu 2017 roku certyfikat został dostosowany do normy ISO 9001:2015.