Przedmiot działalności przedsiębiorcy

 • 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu.
 • 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych.
 • 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.
 • 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.
 • 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.
 • 20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych.
 • 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych.
 • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
 • 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym.
 • 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
 • 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
 • 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
 • 43.31.Z - Tynkowanie.
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej.
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowanie ścian.
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie.
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.
 • 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w  niewyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urzadzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
 • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury.
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
 • 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności.
 • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
 • 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
 • 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie.
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
 • 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
 • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
 • 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
 • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
 • 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność  usługowa związana z gospodarką odpadami.
 • 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna.
 • 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 • 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych.
 • 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad.
 • 50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski.
 • 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.