Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała nr L/649/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Kamień Pomorski"

Aktualnie obowiązujące taryfy opłat i stawek w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków


Przedmiot działalności przedsiębiorcy

 • 01.11.Z - Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu.
 • 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych.
 • 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie.
 • 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.
 • 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.
 • 20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych.
 • 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych.
 • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
 • 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym.
 • 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym.
 • 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
 • 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.
 • 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
 • 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
 • 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych.
 • 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 • 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
 • 43.31.Z - Tynkowanie.
 • 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej.
 • 43.33.Z - Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowanie ścian.
 • 43.34.Z - Malowanie i szklenie.
 • 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.
 • 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.
 • 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.
 • 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
 • 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w  niewyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
 • 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
 • 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urzadzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
 • 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.
 • 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.
 • 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 • 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury.
 • 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
 • 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności.
 • 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
 • 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
 • 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
 • 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie.
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 • 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
 • 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych.
 • 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.
 • 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
 • 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
 • 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność  usługowa związana z gospodarką odpadami.
 • 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna.
 • 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.
 • 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
 • 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych.
 • 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
 • 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad.
 • 50.10.Z - Transport morski i przybrzeżny pasażerski.
 • 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.
 • 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
 • 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
 • 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

Majątek PGK sp. z o.o.

-

Zyski i straty

-


Struktura organizacyjna spółki


Komunikaty dotyczące emisji obligacji przychodowychOgłoszenie Nr 1/2017 w sprawie przeprowadzenia emisji obligacji przychodowych przez emitenta: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w kamieniu Pomorskim.

Na podstawie art. 25. ust 5. ustawy o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238 ze zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, jako emitent, zawiadamia o emisji obligacji przychodowych w ilości 466 sztuk po 10.000 zł. każda, w ramach serii nr 1 (KP1201241), transzy nr 1, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 4.660.000 zł.

Całkowita wartość obligacji przychodowych, emitowanych w ramach serii nr 1 (KP1201241), wyniesie docelowo 21.400.000,00 zł.

Obligacje przychodowe, w ramach ww. emisji, zostaną przeznaczone na realizację następujących przedsięwzięć:

 1. Spłata kredytów BGK (saldo na 28.02.2017r.): kredyt unijny uzupełniający 12/0076, kredyt inwestycyjny z EBI 13/3054 i z BGK 14/0599, kredyt unijny uzupełniający 14/0733 (13-3053), kredyt inwestycyjny z EBI 15/1112;
 2. Budowa sieci wodociągowej Niemica – Benice – Śniatowo;
 3. Zakup i montaż wodomierzy do odczytu radiowego, wraz z systemem odczytu i monitoringu strat sprzedaży wody;
 4. Budowa zbiornika retencyjnego i wymiana 4 szt. pomp w SUW Kamień Pomorski oraz zestawu hydroforowego podnoszącego ciśnienie w sieci dla miejscowości: Wrzosowo, Strzeżewo, Strzeżewko, Chrząstowo (po przyłączeniu) i Łukęcin;
 5. Budowa sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania wody w Borzysławiu do Stawna;
 6. Budowa sieci przesyłowej kanalizacji sanitarnej z Mokrawicy do Wrzosowa;
 7. Budowa sieci rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej we Wrzosowie, likwidacja przeciążonej oczyszczalni ścieków;
 8. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (osiedle Chopina – ul. Żółcińska);
 9. Budowa oczyszczalni ścieków w Benicach (przebudowa osadnika Imhoffa);
 10. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rekowie;
 11. Budowa sieci wodociągowej Trzebieszewo – Borucin;
 12. Spięcie sieci wodociągowej o średnicy 200 mm z rurociągiem 150 mm w miejscowości Strzeżewo i zaopatrzenie w wodę miejscowości Chrząstowo;
 13. Rozbudowa ujęcia i budowa SUW w Łukęcinie dla kompleksu działek 537/1-94 oraz przejęcie sieci kanalizacyjnych;
 14. Przeniesienie siedziby i bazy sprzętowej na teren oczyszczalni ścieków w Mokrawicy. Zadanie obejmuje:
  1. budowę PSZOK,
  2. budowę bazy transportowej pojazdów do odbierania odpadów i pojazdów wod.-kan.,
  3. budowę obiektu administracji, z zapleczem socjalnym i zarządzania infrastrukturą PGK
 15. Budowa nowego lokalu usługowego zakładu pogrzebowego oraz remont obiektu przy ul. Dziwnowskiej w Kamieniu Pomorskim
 16. Program PPP "przebudowa dróg lokalnych ul. M. Kopernika o długości ok. 460 m, J. Kilińskiego o długości ok. 120 m, oraz przebudowa ciągów pieszych w ciągu ul. Mieszka I, Budowa parkingu miejskiego na działce nr 1/3 i nr 1/10 w Kamieniu Pomorskim.

Adrian Guranowski
Prezes Zarządu