Najważniejsze obszary działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Szczecińskiej 2 to:
 

 • gospodarka osadami ściekowymi,
 • badanie wody i ścieków,
 • budowa i eksploatacja sieci wodno - kanalizacyjnych,
 • czyszczenie systemów kanalizacyjnych,
 • wywóz nieczystości płynnych,
 • wykonywanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych,
 • sprzedaż i wynajem pojemników przeznaczonych do gromadzenia różnych typów odpadów,
 • odbiór i transport odpadów zmieszanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
 • prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • urządzanie i pielęgnacja gminnych terenów zielonych,
 • usługi remontowe ciągów pieszo-jezdnych,
 • sprzątanie ulic, placów oraz posesji.

Nasze główne cele realizujemy dzięki kadrze zatrudnionej w dwóch Zakładach wyodrębnionych w strukturze Spółki: 


Władze spółki

Zarząd spółki:

 • reprezentacja jednoosobowa
  funkcję Prezesa Zarządu sprawuje mgr inż. Adrian Guranowski

Prokurent Spółki:

 • samoistny rodzaj prokury
  funkcję prokurenta Zarządu pełni: Magdalena Kulda

Rada Nadzorcza (RN):

 • Aleksandra Grzesiuk - przewodnicząca RN;
 • Beata Anna Sakowicz - sekretarz RN;
 • Ryszard Marek Zając - członek RN;
 • Przemysław Gardocki - członek RN

Zgromadzenie Wspólników stanowi:

 • gmina Kamień Pomorski
 • pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kamieniu Pomorskim