Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. realizuje projekt pn. "Prace badawczo - rozwojowe związane z opracowaniem technologii komercyjnego wykorzystania odpadów biodegradowalnych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 1.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw.

Całkowity koszt projektu: 1 239 602,05 zł
Dofinansowanie z UE: 799 922,62 zł

Cel projektu

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem technologii komercyjnego wykorzystania odpadów biodegradowalnych.

Przedmiotem badań jest:

 • opracowanie technologii higienizacji odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (kategorii 3);
 • opracowanie technologii wytwarzania nawozu organiczno-mineralnego lub polepszacza glebowego z osadów ściekowych zmieszanych z odpadami frakcji biodegradowalnej i odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego (kategorii 3);
 • opracowanie technologii nawożenia z wykorzystaniem wytworzonych nawozów organiczno-mineralnych lub polepszaczy glebowych

Celem planowanych badań jest zdobycie wiedzy niezbędnej do wykonania projektu technologicznego, linii technologicznej wytwarzania nawozu lub polepszacza glebowego z osadów ściekowych, odpadów z frakcji biodegradowalnej, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (kategorii 3).

Planowane efekty projektu

W efekcie realizacji projektu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. wprowadzi na rynek nowy produkt w postaci nawozu organiczno-mineralnego oraz polepszacz glebowy. Dzięki stworzeniu nowej oferty produktowej, PGK będzie miała możliwość wejścia na rynek krajowy z nowym produktem.
W efekcie realizacji projektu PGK Sp. z o.o. będzie mogła ograniczyć koszty w działalności związanej z gospodarką wodno-ściekową oraz z gospodarką odpadami. W efekcie firma wygeneruje dodatkowe środki finansowe, które zostaną wykorzystane do realizacji innych elementów planu inwestycyjnego (działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, modernizacja infrastruktury związanej z gospodarką odpadami, inne usługi).

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie.

Partner naukowy tj. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, współpracuje z PGK Sp. z o.o. na każdym etapie prac badawczo-rozwojowych. Większość badań przemysłowych odbywa się w laboratoriach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Członkowie zespołu naukowego biorą czynny udział w pracach rozwojowych, które w większej części będą realizowane na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrawicy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ MOKRAWICA 14 W KAMIENIU POMORSKIM


Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO) informujemy, iż przysługują Państwu określne poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim Państwa danych osobowych.


Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających awarię, korespondujących itd.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14, 72-400 Kamień Pomorski.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w celu realizacji zgłoszenia, odpowiedzi na korespondencje.
 4. Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji zgłoszenia, odpowiedzi na korespondencję.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia i rozliczenia po jego zakończeniu oraz zakończenia korespondencji, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą to wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • sprostowania danych, na postawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie   6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuję w celu realizacji pkt 3, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową realizacji zlecenia.


Klauzula informacyjna dla osób starających się o pracę


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14, 72-400 Kamień Pomorski.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody skutkować może odmową włączenia w proces rekrutacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową włączenia w proces rekrutacji.


Klauzula informacyjna dla stażystów i praktykantów


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14 w Kamieniu Pomorskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  • zawarcie i realizacja umowy lub porozumienia dotyczącego odbywania praktyki lub stażu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny - zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania praktyki bądź stażu, a w pozostałych przypadkach przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, nie dłużej niż 10 lat od zakończenia stażu/praktyki.
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • sprostowania danych, na postawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


Klauzula informacyjna dla pracowników


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14 w Kamieniu Pomorskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zatrudnienia, pomocy socjalnej, zapewnienia bezpieczeństwa pracy i mienia poprzez monitoring wizyjny/monitoring systemów informatycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.,
  • zapewnienia komercyjnych świadczeń socjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody,
  • wewnętrznej identyfikacji, kontroli dostępu, kształcenia i organizacji wyjazdów służbowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być: medycyna pracy, ubezpieczyciele, firmy szkoleniowe oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy lub (dla osób zatrudnionych od dnia 01/01/2019r.) przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł na podstawie Kodeksu Pracy, a w pozostałych przypadkach przez okres niezbędnych do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 oraz do momentu odwołania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


Klauzula informacyjna dla Klientów (odbiorców wody i dostawców ścieków, dzierżawców pojemników na odpady)


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14 w Kamieniu Pomorskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz lit. f - wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przed administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy jest dochodzenie i ochrona roszczeń.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą to wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na postawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • sprostowania danych, na postawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody   w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W zakresie , w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu w celu realizacji       3, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


Klauzula informacyjna dla Kontrahentów/osób będących dostawcami towarów lub usług


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14 w Kamieniu Pomorskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia tej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą to wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • sprostowania danych, na postawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu realizacji pkt.3, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


Klauzula monitoring firmowy


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą Mokrawica 14 w Kamieniu Pomorskim.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 91 38 20 888
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym - prawnie uzasadniony cel Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni. W przypadku, w którym nagrywania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomości, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Będą to wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, bądź osoby upoważnione przez Administratora danych.
 6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • sprostowania danych, na postawie art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Zapraszamy do zapoznania się z tabelą podstawowych wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
jakim powinna odpowiadać woda. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2015 r., poz. 1989).

Lp.

Parametr mikrobiologiczny

Najwyższa dopuszczalna wartość

Liczba organizmów (jtk)

Objętość próbki (ml)

1. Escherichia coli

0

100

2. Bakterie grupy coli

0

100

3.

Enterokoki

0

100

4.

Ogólna liczba organizmów w 22°C po 72 h

bez nieprawidłowych zmian

1

 

Lp.

Parametr fizykochemiczny

Jednostka pomiarowa

Najwyższe dopuszczalne stężenie

1. Barwa

(Pt-Co)

akceptowalny

2.

Zapach

-

akceptowalny

3.

Mętność

NTU

1

4.

Amonowy jon

mg/l

0,50

5.

Azotyny

mg/l

0,50

6.

Azotany

mg/l

50

7.

Bor

mg/l

1,0

8.

Chlorki

mg/l

250

9.

Chlor wolny

mg/l

0,3

10.

pH

-

6,5-9,5

11.

Mangan

µg/l

50

12.

Sód

mg/l

200

13.

Żelazo

µg/l

200


OCENA JAKOŚCI WODY

Zapraszamy do działu Oceny Jakości Wody, gdzie cyklicznie zamieszczamy ocenę okresową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych.


przejdź do działu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej prowadzi swoją działalność z myślą o ciągłym podnoszeniu standardów jakościowych realizowanych usług przy uwzględnieniu wymogów w zakresie ochrony środowiska.

Ekologia to nie tylko troska o środowisko, ale to również styl życia.

 

 • W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznego w celu uświadomienia społeczeństwu, że wyrzucone do zwykłego kosza na odpady lub pozostawione na łonie natury "elektrośmieci", stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera wiele szkodliwych i niebezpiecznych substancji, które w momencie niewłaściwego zagospodarowania tego typu odpadów mogą przedostać się do środowiska i stanowić zagrożenie nie tylko dla przyrody, ale również dla zdrowia ludzi.
   
 • W trosce o środowisko naturalne i z myślą o wygodzie mieszkańców naszej gminy, prowadzimy wynajem i sprzedaż pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów (niebieskie, żółte, zielone), a także sprzedaż i wynajem pojemników na odpady zmieszane.
   
 • Dbamy o komfort życia mieszkańców Gminy Kamień Pomorski w zakresie poboru wody, dlatego stale modernizujemy nasze sieci wodociągowe i cyklicznie monitorujemy jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
   

Prowadzonym przez nas działaniom inwestycyjnym w obszarze oczyszczania ścieków przyświeca idea gospodarki w obiegu zamkniętym, która polega na zamknięciu cyklu życia produktu (tzw. koncepcja "od kołyski do kołyski"). Istotą tego podejścia jest zagospodarowanie osadów ściekowych do dalszego ich wykorzystania.
 


Mając na uwadze zarówno aspekt ekologiczny "circular economy", jak i kontekst ekonomiczny przedsięwzięcia, rozpoczęliśmy realizację zadania polegającego na budowie kompostowni wraz z instalacją przeróbki osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych na nawóz mineralno - organiczny.
 

DZIŚ

Odzysk odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe), prowadzony jest na płycie kompostowej, na terenie oczyszczalni ścieków w Mokrawicy. Przetwarzanie odpadów polega na odzysku odpadów w procesie R3 określonym w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach jako Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).
 

Osad ustabilizowany beztlenowo w otwartych komorach fermentacyjnych (OKF) odprowadzany jest poprzez pompownię osadu nadmiernego do stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu. Następnie jest odwadniany na prasie taśmowej połączonej z dozowaniem polielektrolitu i higienizowany wapnem. Proces kompostowania przebiega na płycie kompostowej w pryzmach (o szerokości 3,0 m i wysokości 1,4 m), na utwardzonej powierzchni wyposażonej w odpowiedni układ odprowadzania odcieków. Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne i dla utrzymania ciągłości prowadzenia procesu płyta kompostowa jest zadaszona. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie w stabilizacji osadów ściekowych podczas procesu kompostowania można stwierdzić, że osad ściekowy, który nie był wzbogacany dodatkowym źródłem węgla uzyskiwał bardzo dobre parametry, kwalifikujące go do rolniczego wykorzystania. Mając na uwadze związki biogenne zawarte w ustabilizowanych komunalnych osadach ściekowych, które są cennym materiałem organicznym wzbogacającym i użyźniającym glebę, osad jest cennym materiałem wykorzystywanym w rolnictwie.
 

Raz na kwartał ustabilizowane komunalne osady ściekowe są badane zgodnie z przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r., poz.257).


W PRZYSZŁOŚCI

W technologii kompostowania osadów ściekowych wskazane jest dostarczenie do osadów odpowiedniej ilości dodatkowej masy organicznej, zawierającej węgiel organiczny. Jako źródło węgla mogą być stosowane: świeże i suche liście, ścięta trawa, słoma, chwasty, kwiaty, trociny, popiół drzewny, kora drzew i rozdrobnione gałęzie. Optymalne wartości składu pryzmy (objętościowo) przedstawiają się następująco: 35% osad ściekowy odwodniony mechanicznie, 40% słoma, 25% pozostałe składniki. Ważnym parametrem w procesie kompostowania jest odpowiednie rozdrobnienie i wymieszanie kompostowanego materiału.


Usypany w pryzmie surowiec poddawany będzie obróbce technologicznej przy częstym mierzeniu temperatury, badaniu wilgotności i zawartości tlenu przez okresowe, mechaniczne przerabianie (przesypywanie) pryzmy. Poprzez przesypywanie, w pryzmach nastąpi napowietrzanie materiału, a w razie potrzeby nawilżenie masy kompostowej. Cykl produkcyjny kompostu w pryzmach trwać będzie od 4 do 12 tygodni, zawartość suchej masy w osadzie finalnym wyniesie ok. 55 - 60%. Czasookres ten uzależniony będzie od panujących warunków atmosferycznych, temperatury w pryzmach oraz rodzaju stosowanego dodatkowego strukturotwórczego materiału organicznego, który będzie decydował o jakości kompostu i szybkości kompostowania. Przerzucarka kompostu gwarantować będzie dokładne i prawidłowe wymieszanie składników z jednoczesnym rozdrabnianiem ich większych frakcji, formując jednocześnie pryzmę o odpowiednich wymiarach.


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu planuje – w ramach inwestycji: budowa kompostowni wraz z instalacją przeróbki osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych na nawóz mineralno-organiczny - wystąpić z wnioskiem do Ministra Rolnictwa o wydanie certyfikatów na wprowadzenie do obrotu handlowego powstałego z osadów i materiałów strukturotwórczych nawozu mineralno - organicznego lub środka wspomagającego żyzność gleby.

Nieodłącznym elementem zarządzania Spółką jest dbałość o jakość świadczonych usług, a także bezpieczeństwo i higienę pracy w poszanowaniu środowiska naturalnego. Rozpoczęte w 2006 roku starania o wdrożenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO, w kolejnych latach przynosiły wymierne efekty.

Od października 2006 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2008 wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestrów Statków S.A.

System wdrożony został w obrębie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Wydział Oczyszczalni Ścieków i dotyczy:

 • oczyszczania ścieków,
 • gospodarki osadami ściekowymi,
 • prowadzenia badań fizykochemicznych wody i ścieków.


Dzięki towarzyszącym procesowi certyfikacji licznym szkoleniom, nasza kadra sukcesywnie doskonali swoją wiedzę dotyczącą zagadnień jakości i wymogów klientów.


Spółka pomyślnie przechodzi rokroczne audity dzięki udokumentowanym procedurom, ujednoliconym formularzom oraz wdrożonej Polityce Jakości, którą znają i stosują wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa.


W grudniu 2017 roku certyfikat został dostosowany do normy ISO 9001:2015.