Informacja o pokryciu kapitału zakładowego spółki w formie pieniężnej i rzeczowej


Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 670 720 zł 00 gr. (piętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) i dzieli się na  15 068 (piętnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem) udziałów po 1 040 zł 00 gr. (jeden tysiąc czterdzieści złotych) każdy i jest pokryty w następujący sposób:

  • 4073 (cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) udziałów zostały pokryte gotówką;

  • 582 (pięćset osiemdziesiąt dwa) udziały zostały pokryte aportem w postaci wierzytelności przysługującej od Spółki z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2009 - 2013 w wysokości 605 280 zł 00 gr (sześćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych);

  • 2 575 (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć) udziałów zostały pokryte aportem w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Szczecińskiej numer 2, stanowiącej działkę gruntu numer 18/2 o powierzchni 0,9906 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer SZ1K/00009688/4, o wartości 2 678 600 zł 00 gr. (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych),

  • 7 838 (siedem tysięcy osiemset trzydzieści osiem) udziałów zostały pokryte aportem w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami oczyszczalni ścieków, stanowiącej działkę gruntu numer 7/3 (siedem łamane na trzy) o obszarze 5,4700 ha (pięć hektarów czterdzieści siedem arów), położonej w Mokrawicy, obręb ewidencyjny 0017, Mokrawica, gmina Kamień Pomorski, powiat Kamieński, województwo zachodniopomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1K/00008600/7, o wartości 8 151 600 zł 00 gr  (osiem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych).